Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Bạn sẽ xem: X-1/2=y-2/3=z-3/4 cùng 2x+3y-z=50


Bạn đang xem: X-1/2=y-2/3=z-3/4 và 2x+3y-z=50

*

1, X/10 = Y/6 = z/21 cùng 5x+y -2z = 28

2. 3x=2y ; 7y = 5z với x-y+z = 32

3. X/3 = y/4 ; y/3 = z/3 cùng 2x-3y+ z = 6

4. 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 cùng x+y+z = 49

5. X-1/2 = y-2/3 = z-3/4 và 2x+3y -2 = 50


*Xem thêm: Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Vuông Góc Với Đường Thẳng, Viết Phương Trình Tiếp Tuyến Khi Biết Hệ Số Góc

Mình làm một câu ví dụ thui nha

(fracx10=fracy6=fracz21=frac5x50=fracy6=frac2z42=frac5x+y-2z50+6-42=frac2814=2)

(frac5x50=2Rightarrow x=20)

(fracy6=2Rightarrow y=12)

(frac2z42=2Rightarrow x=42)

mấy câu không giống thì tương tự

tíc bản thân nha bạn

*

tìm x,y,z biết :

a)x-1/2=y-2/3=z-3/4 cùng 2x+3y-z=50

b) 2x/3=3y/4=4z/5 với x+y+z=49

c) x/2=y/3=z5 và x*y*z = 810

a, x/5=y/3 cùng 5x-3y=8

b, x/3=y/4 ; y/5 = z/7 va 2x+ 3y-z=124

c, 3x=2y ; 7y=5z va x-y+z=32

đ, 2x/3=3y/4=4z/5 và x+y+z=49

e, 2x=3y=5z va x+y-z=95

f, x-1/2=y-2/3=z-3/4 va 2x+3y-z=50

Tìm những số x, y, x hiểu được :

a) 3x = 2y, 7y = 5z, x - y + z = 32

b) x/3 = y/4, y/2 = x/5, 2x -3y + z = 6

c) 2x/3 = 3y/4 = 4z/5 với x + y + z = 49

d) x - 1/2 = y - 2/3 = z - 3/4 và 2x + 3y - z =50

e) x/2 = y/3 = z/5 với xyz = 810

a) Ta có: 3x = 2y =>(fracx2=fracy3)=>(fracx10=fracy15)

7y = 5z =>(fracy5=fracz7)=>(fracy15=fracz21)

=>(fracx10=fracy15=fracz21)

Áp dụng t/c của hàng tỉ số bằng nhau, ta có:

(fracx10=fracy15=fracz21=fracx-y+z10-15+21=frac3216=2)

=>(heptegincasesfracx10=2\fracy15=2\fracz21=2endcases)=>(heptegincasesx=2.10=20\y=2.15=30\z=2.21=42endcases)

Vậy ...

b) Tương tựcâu trên

c) Ta có:(frac2x3=frac3y4=frac4z5)=>(fracxfrac32=fracyfrac43=fraczfrac54)

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(fracxfrac32=fracyfrac43=fraczfrac54=fracx+y+zfrac32+frac43+frac54=frac49frac4912=12)

=>(heptegincasesfracxfrac32=12\fracyfrac43=12\fraczfrac54=12endcases)=>(heptegincasesx=12cdotfrac32=18\y=12cdotfrac43=16\z=12cdotfrac54=15endcases)

Vậy ....

d) HD : Ta có:(fracx-12=fracy-23=fracz-34)=>(frac2x-24=frac3y-69=fracz-34)

(Sau đó vận dụng t/c của hàng tỉ số bằng nhau rồi làm tựa như như trên)

e) HD: Đặt(fracx2=fracy3=fracz5=k)=> x = 2k; y = 3k; z = 5k (*)