Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ bỏ leveehandbook.net.Học các từ các bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.

Bạn đang xem: Way off là gì

Our current policy requires service personnel travelling off base to be in civilian clothes unless they are in a military vehicle. The training of the personnel stationed there in their various operational roles continues both on và off base. From time khổng lồ time we know it will be necessary lớn deploy it off base in time of tension and, indeed, in time of war. Furthermore, about 3,000 military personnel & their families live on base and a large number of military personnel & their families live off base. Control is also key khổng lồ getting ahead in the count, và thus gaining the advantage over batters lớn keep them off base. There is almost always one aircraft undergoing a routine inspection in the hangar and currently one was transferred off base lớn be refitted. các quan điểm của những ví dụ cần thiết hiện cách nhìn của các biên tập viên leveehandbook.net leveehandbook.net hoặc của leveehandbook.net University Press hay của những nhà cấp phép.


Bạn đang xem: Way off là gì

*

*

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tra cứu kiếm tài liệu cấp phép ra mắt Giới thiệu tài năng truy cập leveehandbook.net English leveehandbook.net University Press cai quản Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*Xem thêm: Businesses Là Gì ? Business Có Nghĩa Nào Khác Ngoài Kinh Doanh?

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語