Phương pháp giải: loại 1: cực trị hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|.$

Ta có: $y=left| fleft( x ight) ight|Rightarrow y’=fracf’left( x ight).fleft( x ight)$ vì đó

Số điểm rất trị của hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ là số nghiệm bội lẻ của phương trình $f’left( x ight).fleft( x ight)=0.$

Như vậy: trường hợp gọi m là số điểm rất trị của hàm số $y=fleft( x ight)$và n là số giao điểm của vật thị hàm số $y=fleft( x ight)$và trục hoành thì $m+n$ là số điểm rất trị của hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ (chú ý ta nên bỏ đi những nghiệm bội chẵn).

Bạn đang xem: Tìm cực trị của hàm số chứa trị tuyệt đối

Bài tập cực to cực tiểu hàm trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất loại 1 – có đáp án

Bài tập 1: <Đề thi trung học phổ thông QG năm 2017> Cho hàm số $y=fleft( x ight)$ gồm bảng thay đổi thiên như sau.

*

Đồ thị của hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ có bao nhiêu điểm rất trị?

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng biến chuyển thiên ta thấy:

Đồ thị hàm số $y=fleft( x ight)$ cắt trục hoành $y=0$ ở một điểm bắt buộc $m=1.$

Hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả 2 điểm cực trị yêu cầu $n=2Rightarrow $ Hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ có 3 điểm rất trị. Chọn B.

Bài tập 2: Cho hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả bảng đổi mới thiên như mẫu vẽ dưới:

*

Số điểm rất trị của hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng trở thành thiên ta thấy:

Hàm số $y=fleft( x ight)$có 3 điểm rất trị suy ra $m=3.$

Phương trình $fleft( x ight)=0$ gồm 3 nghiệm (tuy nhiên $x=-1$ là nghiệm kép) suy ra $n=2.$

Do đó hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ bao gồm $m+n=5$ điểm cực trị. Chọn C.

Bài tập 3: Cho hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả bảng biến hóa thiên như hình vẽ bên dưới đây.

*

Số điểm cực trị của hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$là:

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải chi tiết

Dựa vào bảng phát triển thành thiên ta thấy:

Hàm số $y=fleft( x ight)$có 3 điểm rất trị suy ra $m=3.$

Đồ thị hàm số $y=fleft( x ight)$ cắt trục hoành trên 3 điểm rõ ràng (tuy nhiên $x=-1$ là nghiệm kép) đề xuất $n=2.$

Do kia hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ có 5 điểm rất trị. Chọn C.

Bài tập 4: Cho hàm số $y=fleft( x ight)$ bao gồm bảng biến chuyển thiên như hình vẽ bên dưới đây.

*

Số điểm rất trị của hàm số $y=left| fleft( x ight)+2 ight|$là:

A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

Lời giải chi tiết

Đặt $gleft( x ight)=fleft( x ight)+2Rightarrow g’left( x ight)=f’left( x ight)$

Phương trình $g’left( x ight)=f’left( x ight)=0$ gồm 3 nghiệm phân biệt nên $m=3.$

Phương trình $gleft( x ight)=0Leftrightarrow fleft( x ight)=-2$ có 3 nghiệm vào đó có 1 nghiệm kép $n=2.$

Do kia hàm số $y=left| fleft( x ight)+2 ight|$có 5 điểm cực trị. Chọn D.

Bài tập 5: Số điểm cực trị của hàm số $y=left| left( x-1 ight)^3left( x-3 ight)left( x+2 ight) ight|$ là:

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Lời giải chi tiết

Ta có: $y=fleft( x ight)$ thì $y’=fracf’left( x ight)fleft( x ight)left$

Xét $fleft( x ight)=left( x-1 ight)^3left( x-3 ight)left( x+2 ight)$

Ta có: $fleft( x ight)=0$ bao gồm 3 nghiệm bội lẻ $x=1,x=3,x=-2.$

Lại có: $fleft( x ight)=left( x-1 ight)^3left( x^2-x-6 ight)Rightarrow f’left( x ight)=3left( x-1 ight)^2left( x^2-x-6 ight)+left( x-1 ight)^3left( 2x-1 ight)$

$=left( x-1 ight)^2left< 3x^2-3x-18+left( x-1 ight)left( 2x-1 ight) ight>=left( x-1 ight)^2left( 5x^2-6x-17 ight)=0Rightarrow f’left( x ight)=0$ có 2 nghiệm bội lẻ. Cho nên hàm số đang cho gồm 5 điểm cực trị. Chọn B.

Bài tập 6: Số điểm rất trị của hàm số $y=left| x^4+2x^3-x^2-2x ight|$ là:

A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.

Lời giải bỏ ra tiết

$fleft( x ight)=0Leftrightarrow x^4+2x^3-x^2-2x=0Leftrightarrow x^3left( x+2 ight)-xleft( x+2 ight)=0Leftrightarrow xleft( x^2-1 ight)left( x+2 ight)=0$có 4 nghiệm bội lẻ.

Phương trình $f’left( x ight)=4x^3+4x^2-2x-2=0Leftrightarrow 2left( 2x^2-1 ight)left( x+1 ight)=0$ tất cả 3 nghiệm bội lẻ.

Do đó hàm số đã cho tất cả $4+3=7$ điểm rất trị. Chọn D.

Bài tập 7: Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số$y=left| x^4-4x^3+4x^2+m ight|$ gồm 7 điểm cực trị là:

A. 0. B. 9. C. 8. D. vô số.

Lời giải chi tiết

Xét $fleft( x ight)=x^4-4x^3+4x^2+m$

Phương trình $f’left( x ight)=4x^3-12x^2+8x=0Leftrightarrow left< eginmatrix x=0 \ x=1 \ x=2 \endmatrix ight.$ bao gồm 3 nghiệm bội lẻ.

Để hàm số $y=left| x^4-4x^3+4x^2+m ight|$ có 7 điểm rất trị thì phương trình

$fleft( x ight)=0Leftrightarrow x^4-4x^3+4x^2=-m(*)$ phải tất cả 4 nghiệm phân biệt.

Lập BBT mang đến hàm số $gleft( x ight)=x^4-4x^3+4x$ ta được:

*

Phương trình (*) bao gồm 4 nghiệm phân minh khi $0

Vậy không tồn tại giá trị nguyên của m nào thỏa mãn yêu cầu bài xích toán. Chọn A.

Bài tập 8: Số cực hiếm nguyên của tham số m để hàm số$y=left| x^4-4x^3-8x^2+m ight|$ bao gồm 7 điểm rất trị là:

A. 129. B. 2. C. 127. D. 3.

Lời giải đưa ra tiết

Phương trình $f’left( x ight)=4x^3-12x^2-16x=0Leftrightarrow left< eginmatrix x=0 ext \ x=-1 \ x=4 ext \endmatrix ight.$ có 3 nghiệm bội lẻ.

Để hàm số $y=left| x^4-4x^3-8x^2+m ight|$ có 7 điểm cực trị thì phương trình

$fleft( x ight)=0Leftrightarrow x^4-4x^3-8x^2=-m(*)$ gồm 4 nghiệm phân biệt. Lập BBT mang đến hàm số $gleft( x ight)=x^4-4x^3-8x^2$ ta được:

*

Phương trình (*) bao gồm 4 nghiệm minh bạch khi $-3

Vậy tất cả 2 quý giá nguyên của m thỏa mãn yêu thương cầu bài bác toán. Chọn B.

Bài tập 9: <Đề thi tham khảo Bộ GDĐT năm 2018> Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số$y=left| 3x^4-4x^3-12x^2+m ight|$ tất cả 7 điểm rất trị?

A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.

Lời giải đưa ra tiết

Đặt $fleft( x ight)=3x^4-4x^3-12x^2+mxrightarrowf’left( x ight)=12x^3-12x^2-24x;forall xin mathbbR.$

Phương trình $f’left( x ight)=0$ tất cả 3 nghiệm phân biệt.

Để hàm số sẽ cho tất cả 7 điểm cực trị $Leftrightarrow fleft( x ight)=0Leftrightarrow gleft( x ight)=3x^4-4x^3-12x^2=m$ bao gồm 4 nghiệm phân biệt.

Mà $f’left( x ight)=0$ tất cả 3 nghiệm tách biệt $Rightarrow fleft( x ight)=-m$ bao gồm 4 nghiệm phân biệt.

Dựa vào BBT hàm số $fleft( x ight)$, nhằm (*) bao gồm 4 nghiệm phân biệt$Leftrightarrow -5

Kết hợp với $min mathbbZ$ suy ra có toàn bộ 4 quý giá nguyên đề nghị tìm. Chọn D.

Bài tập 10: Cho hàm số $fleft( x ight)=left| 2x^3-3x^2-12x+m+2 ight|$. Số quý hiếm nguyên âm của tham số m để hàm số đang cho bao gồm 5 điểm rất trị là:

A. 26. B. 25. C. 8. D. 9.

Lời giải chi tiết

Dễ thấy hàm số $gleft( x ight)=2x^3-3x^2-12x+m+2$ bao gồm $y’=6x^2-6x-12=0Leftrightarrow left< eginmatrix x=-1 \ x=2 ext \endmatrix ight.$

Suy ra hàm số

*
 có 2 điểm rất trị.

Để hàm số $fleft( x ight)=left| 2x^3-3x^2-12x+m+2 ight|$ bao gồm 5 điểm rất trị thì phương trình

$2x^3-3x^2-12x+m+2Leftrightarrow hleft( x ight)=2x^3-3x^2-12x+2=-m$ có 3 nghiệm phân biệt

Dễ thấy $left{ eginmatrix hleft( -1 ight)=9 ext \ hleft( 2 ight)=-18 \endmatrix ight.Rightarrow hleft( x ight)=-m$ tất cả 3 nghiệm phân minh khi $-18-9$

Vậy tất cả 8 giá trị nguyên cần tìm. Chọn C.

Bài tập 11: Có từng nào giá trị nguyên của tham số m để hàm số $fleft( x ight)=left| 2x^4-4left( m+8 ight)x^2+m-1 ight|$ bao gồm 5 điểm cực trị?

A. 9. B. 10. C. 8. D. vô số.

Lời giải chi tiết

Xét hàm số $fleft( x ight)=left| 2x^4-4left( m+8 ight)x^2+m-1 ight|$

TH1: Hàm số $y=fleft( x ight)$ gồm một điểm rất trị thì thiết bị thị hàm số $y=fleft( x ight)$ cắt trục hoành tại những nhất 2 điểm đề xuất hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ ko thể bao gồm 5 điểm rất trị.

TH2: Hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả 3 điểm rất trị lúc $ab

Để hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ gồm 5 điểm rất trị thì thứ thị hàm số $y=fleft( x ight)$ giảm trục hoành trên 2 điểm phân biệt. Vày hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả $a=2>0$ nên có BTT như hình vẽ.

*

Đồ thị hàm số giảm trục hoành (đường thẳng $y=0$) tại 2 điểm khác nhau khi $0ge m-1Leftrightarrow mle 1.$

(Trong trường vệt bằng xẩy ra $m=1Rightarrow $ phương trình bao gồm 2 nghiệm đối chọi và một nghiệm kép $x=0$ nên có thể có điểm cực trị).

Vậy $-8m. Chọn A.

Bài tập 12: Có từng nào giá trị nguyên của tham số $min left< -10;10 ight>$ để hàm số$y=left| x^4-2left( m+4 ight)x^2+9 ight|$ tất cả 7 điểm cực trị?

A. 9. B. 11. C. 10. D. 4

Lời giải chi tiết

Xét hàm số $fleft( x ight)=2x^4-2left( m+4 ight)x^2+4$

TH1: Hàm số $y=fleft( x ight)$ gồm một điểm cực trị thì thứ thị hàm số $y=fleft( x ight)$ cắt trục hoành tại nhiều nhất 2 điểm yêu cầu hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ không thể tất cả 7 điểm rất trị.

TH2: Hàm số $y=fleft( x ight)$ tất cả 3 điểm cực trị lúc $ab

Để hàm số $y=left| fleft( x ight) ight|$ tất cả 7 điểm cực trị thì đồ vật thị hàm số $y=fleft( x ight)$ giảm trục hoành tại 4 điểm phân biệt. Ta có: $f’left( x ight)=4x^3-4left( m+4 ight)x=0Leftrightarrow left< eginmatrix x=0 ext \ x^2=m+4=x_0^2 \endmatrix ight..$

Hàm số tất cả BTT như hình vẽ:

*

Đồ thị hàm số cắt trục hoành (đường thẳng $y=0$) trên 4 điểm sáng tỏ khi

$eginarray fleft( pm x_0 ight)=fleft( sqrtm+4 ight)-1 \ m-1.$ phối hợp $left{ eginmatrix min mathbbZ ext \ min left< -10;10 ight> \endmatrix ight.Rightarrow m=left 0;1;…10 ight\Rightarrow $ gồm 11 cực hiếm của m. Chọn B.

Bài tập 13: Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số $min left< -20;20 ight>$ nhằm hàm số$y=left| x^4-2left( m+1 ight)x^2+8 ight|$ bao gồm 7 điểm cực trị?

A. 9. B. 11. C. 12. D.

Xem thêm: Các Bài Tập Về Phương Trình Lượng Giác, Bài Tập Ôn Tập Phương Trình Lượng Giác Lớp 11

 7.