Ý loài kiến phản hồi sẽ tiến hành gửi mang lại leveehandbook.net: bằng cách nhấn nút gửi, chủ kiến phản hồi của các bạn sẽ được thực hiện để cải thiện các sản phẩm và thương mại & dịch vụ của leveehandbook.net. Chính sách về quyền riêng rẽ tư.

Bạn đang xem: Ssas là gì


Trong bài viết này

Applies to:

*
SQL server Analysis Services
*
Azure Analysis Services
*
Power BI Premium

Analysis Services is an analytical data engine (VertiPaq) used in decision support and business analytics. It provides enterprise-grade semantic data model capabilities for business intelligence (BI), data analysis, và reporting applications such as power BI, Excel, Reporting Services, và other data visualization tools. Analysis Services is available in different platforms:

Azure Analysis Services - Created as an Azure resource, Azure Analysis Services vps resources tư vấn tabular models at the 1200 and higher compatibility levels. DirectQuery, partitions, row-level security, bi-directional relationships, và translations are all supported. Khổng lồ learn more, see What is Azure Analysis Services.

Power BI Premium - The Analysis Services VertiPaq engine provides programmability, client application, và tool support for nguồn BI Premium and Premium Per User datasets at the 1500 và higher compatibility levels through client libraries và APIs that tư vấn the open-standard XMLA protocol. Nguồn BI Premium datasets support connections through XMLA endpoints for read-only & read-write operations from leveehandbook.net & third-party client applications và tools. Khổng lồ learn more, see Analysis Services in nguồn BI Premium & Power BI Premium dataset connectivity with the XMLA Endpoint.

SQL hệ thống Analysis Services - Installed as an on-premises or VM vps instance, SQL hệ thống Analysis Services supports tabular models at all compatibility levels (depending on version), multidimensional models, data mining, and Power Pivot for SharePoint.

Xem thêm: Các Dạng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 : Y=Ax^3+Bx^2+Cx+D, Cách Nhận Dạng Đồ Thị Hàm Số Bậc 3 Cực Hay

Documentation

Analysis Services documentation is located at different places in leveehandbook.net depending on the platform or version you"re using. To learn more, see Understanding Analysis Services documentation.