Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Trigonometry

*

*

ĐKXĐ: (cosx e0)

(Leftrightarrowfrac12left<1-cosleft(x-fracpi2 ight) ight>.fracsin^2xcos^2x-frac12left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1-sinx ight)frac1-cos^2x1-sin^2x-left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowfracleft(1-sinx ight)left(1-cosx ight)left(1+cosx ight)left(1-sinx ight)left(1+sinx ight)-left(1+cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(1+cosx ight)left(frac1-cosx1+sinx-1 ight)=0)

(Leftrightarrowfracleft(1+cosx ight)left(-cosx-sinx ight)1+sinx=0)

(Leftrightarrowleft(1+cosx ight)sinleft(x+fracpi4 ight)=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixcosx=-1\sinleft(x+fracpi4 ight)=0endmatrix ight.)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx=pi+k2pi\x=-fracpi4+kpiendmatrix ight.)


Đúng 0
comment (0)
Các thắc mắc tương từ
*

1. 2cos2x + sinx = sin3x

2. Cos2x + 2(sin3x-1)sin2(π/4 - x/2) = 0


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0
*

phương trình (fraccos4xcos2x=tan2x) có số nghiệm thuộc khoản (left(0;fracpi2 ight)) là

 


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

cos2x + 9cosx + 4 = 0 , x ϵ -π/2 ; 3π/2


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

1.Giải các pt sau

a) tan2x + cotx = 8cos2x

b) cotx - tanx + 4sin2x = 2 / sin2x ( dấu chia nha )

c) 5 sinx - 2 = 3(1 - sinx)tan2x

2.Tìm thông số m để pt bao gồm nghiệm

a) (m + 1)sin2x - sin2x + cos2x = 0

b) 2sin2x + msin2x = 2m

c) Nghiệm thuộc khoảng chừng <0:π/4> sin2x - 4sinxcox + (m-2)cos2x = 0


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
3
0

Giải các pt sau

a, (dfrac1sinx+dfrac1cosx=4sinleft(x+dfracpi4 ight))

b, (2sinleft(2x-dfracpi6 ight)+4sinx+1=0)

c, (cos2x+sqrt3sinx+sqrt3sin2x-cosx=2)

d, (4sin^2dfracx2-sqrt3cos2x=1+cos^2left(x-dfrac3pi4 ight))


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

(2sin^2left(5pi+1 ight)-left(sqrt3+1 ight)sin2left(fracpi2-x ight)+sqrt3sin^2left(frac9pi2+x ight)=0)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

1)giải pt a)√2 cos2x-1=0

b) sinx =cos3x

c) cos (x+π/3) +sin(3x+π/4)=0

d)tan 2x = cot (x+π/4)

e) sin x = √3 cos x

f) tan^2(π/3-2x)-3=0


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
0
0

Nghiệm của phương trình : (tan2x-1=0) là :

A . (x=-fracPi4+kPi)

B . (x=frac3Pi4+k2Pi)

C . (x=fracPi8+kfracPi2)

D . (x=fracPi4+kPi)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
2
0

2. CM:

a1) (dfracsin110cos110)+ (dfraccos20sin20)=0

a2) sin2x + sin2((dfracpi3)-x) + sinx . Sin((dfracpi3)-x)= (dfrac34)

a3) sin2x + cos((dfracpi3)-x).cos((dfracpi3)+x) = (dfrac34)


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Bài4: Giải phương trìnha/ cos2x - sin7x = 0. B/ tan( 15° - x ) = cot x c/ tanx X tan2x = 1


Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI...
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Cực Hay, Chi Tiết, Giới Hạn Hàm Số Lượng Giác Và Bài Tập Ứng Dụng

Khoá học trên OLM (olm.vn)