Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Realize là gì

*
*
*

realize
*

realize /"riəlaiz/ (realise) /"riəlaiz/ ngoại đụng từ thực hiện, thực hành thực tế (kế hoạch hy vọng...) thấy rõ, gọi rõ, dấn thức rõ (việc gì...) tả quả thật thật; hình dung (việc gì...) đúng như thậtthese details help to lớn realize the scene: những chi tiết ấy giúp cho việc biểu thị cảnh kia đúng như thật phân phối được, thu đượcto realize high prices: bán được giá caoto realize a profit: thu được lãi
thực hiệnLĩnh vực: xây dựnghiện thực hóabán (tài sản)chuyển (tài sản) thành chi phí mặthiện kim hóa (tích sản)kiếm được (lợi nhuận)thực hiệnrealize profit: lợi tức đầu tư được thực hiệnthực hiện (kế hoạch)

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): realism, realist, reality, unreality, realization, realize, real, unreal, realistic, unrealistic, realisable, really, realistically


*

*

*

realize

Từ điển Collocation

realize verb

ADV. fully | dimly She dimly realized that she was trembling. | suddenly | quickly, soon | now | for the first time I realized for the first time how difficult this would be. | at first The situation was more complicated than they had at first realized. | at last, belatedly, eventually, finally | never I never realized how much it meant khổng lồ you.

VERB + REALIZE begin to, come khổng lồ | make sb The experience made me realize that people did care. | seem lớn You don"t seem to lớn realize the seriousness of the situation. | fail to | be important lớn

PHRASES without realizing (sth) We are constantly using historic buildings, without even realizing it.

Từ điển WordNet




Xem thêm: Fusion 360 Là Gì, Sở Hữu Phần Mềm Vẽ 3D Autodesk Fusion Miễn Phí

English Synonym & Antonym Dictionary

realizes|realized|realizing|realise|realises|realised|realisingsyn.: appreciate comprehend conceive follow grasp understand