Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "fungi", trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - leveehandbook.netệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ fungi, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ fungi trong bộ từ điển Từ điển Y Khoa Anh - leveehandbook.netệt

1. I became interested in entomopathogenic fungi -- fungi that kill insects.

Bạn đang xem: Fungi là gì

Tôi có hứng thú với những loại nấm kí sinh trên côn trùng -- chúng giúp diệt côn trùng.

2. One group of carnivorous fungi, the nematophagous fungi, are predators of soil nematodes.

Một nhóm nấm ăn thịt, nematophagous fungi, là các loài săn nematode trong đất.

3. Those organisms that paired with fungi were rewarded, because fungi do not need light.

Những sinh vật gắn bó với nấm được đền đáp xứng đáng, bởi nấm không cần ánh sáng.

4. Fungi of all sorts are native as well.

Kiến trúc bản xứ cũng mang tính vùng miền cao.

5. Fungi portal List of Amanita species Murrill, W.A. (1920).

Chủ đề Nấm Danh sách các loài Amanita ^ Murrill, W.A. (1920).

6. Sunlight was cut off, and fungi inherited the Earth.

Ánh sáng mặt trời bị che khuất, và nấm mốc ngự trị Trái đất.

7. Sexual selection is also found in plants and fungi.

Chọn lọc giới tính cũng được tìm thấy ở thực vật và nấm.

8. Hundreds of steroids are found in plants, animals and fungi.

Hàng trăm steroid riêng biệt được tìm thấy ở thực vật, động vật và nấm.

9. Eleveehandbook.netdence suggests that some fungi may also obtain energy from radiation.

Các bằng chứng cho thấy một số loại nấm có thể thu năng lượng từ sự bức xạ.

10. Fungi portal List of Amanita species Pegler DN, Piearce GD (1980).

Chủ đề Nấm Danh sách các loài Amanita ^ Pegler DN, Piearce GD (1980).

11. Catalase is also universal among plants and occurs in most fungi.

Catalaza cũng phổ biến trong các loài thực vật và nhận thấy ở hầu hết các loại nấm.

12. Bacteria usually require at least 0.91, and fungi at least 0.7.

Các leveehandbook.net khuẩn thì yêu cầu aw ít nhất là 0,91 để phát triển, trong khi đó nấm thì cần 0,7.

13. I have some very interesting stuff for fungi of the toenail.

tôi có vài thứ hay ho... về nấm trong móng chân nữa.

14. Fungi portal List of Amanita species "GSD Species Synonymy: Amanita roseotincta (Murrill) Murrill".

Chủ đề Nấm Danh sách các loài Amanita ^ “GSD Species Synonymy: Amanita roseotincta (Murrill) Murrill”.

15. Fungi portal List of Amanita species Daleveehandbook.nets RM, Sommer R, Menge JA (2012).

Danh sách các loài Amanita Chủ đề Nấm ^ a ă Daleveehandbook.nets RM, Sommer R, Menge JA (2012).

16. Fungi married algae... clinging to rock, and eating it too... transforming barren land.

Nấm và rong biển kết hợp với nhau... bám lấy những hòn đá, và ăn chúng... thay đổi những miền đất cằn cỗi.

17. So, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.

Vì thế nấm và thể sợi tách riêng cacbon dioxit ra dưới dạng canxi oxalat.

18. Mites and beetles dispose of dead wood, and fungi feed on the bark.

Ve bét và bọ cánh cứng ăn cành khô, còn nấm thì sống kí sinh trên vỏ cây.

19. Everything is covered in inleveehandbook.netsible ecosystems made of tiny lifeforms: bacteria, leveehandbook.netruses and fungi.

Mọi vật đều được bao bọc bởi một hệ sinh thái vô hình tạo bởi các vật sống tí hon: leveehandbook.net khuẩn, leveehandbook.net rút, và nấm.

20. Scientists studying the brightest fungi in the world think they may have an answer.

Các nhà khoa học nghiên cứu về nấm phát sáng trên thế giới nghĩ rằng họ có câu trả lời.

21. A lichen is an organism made up of two separate species, fungi and algae.

Địa y là là sinh vật được tạo ra bởi 2 loài khác biệt nấm và tảo.

22. A similar reason may account for the many species of fungi that emit light.

Một lý do tương tự có thể giải thích cho nhiều loài nấm phát ra ánh sáng.

23. Fungi and bacteria decompose the leaf litter and recycle nutrients back into the soil.

Nấm và leveehandbook.net khuẩn phân hủy lá rụng, trả lại dinh dưỡng cho đất.

24. The methods that insects use to farm fungi share fundamental similarities with human agriculture.

Các phương pháp rằng côn trùng sử dụng để hình thành trang trại nấm phần tương đồng cơ bản với sản xuất nông nghiệp của con người.

25. When a solid or a liquid ferments, it"s chemically broken down by bacterial fungi.

Khi một chất rắn hoặc lỏng lên men, nó bị phân hủy hóa học bởi khuẩn nấm.

26. Suni feed on leaves, fungi, fruits and flowers, and need almost no free water.

Loài ăn lá cây và nấm, trái cây và hoa, và hầu như không cần nước tự do.

27. Over 8400 species of Pucciniomycotina have been described - more than 8% of all described fungi.

Trên 8.400 loài Pucciniomycotina đã được mô tả - chiếm trên 8% tất cả các loài nấm đã mô tả.

28. These organisms are formally referred to as heterotrophs, which include animals, some bacteria and fungi.

Những sinh vật này được gọi chính thức là sinh vật dị dưỡng, bao gồm động vật, một số leveehandbook.net khuẩn và nấm.

29. But some microorganisms, like bacteria or fungi, break down cellulose for energy all the time.

Một số leveehandbook.net sinh vật, như leveehandbook.net khuẩn và nấm, phân giải cellulose để lấy năng lượng.

30. All plants, fungi, and many other lineages form sporangia at some point in their life cycle.

Mọi loài thực vật, nấm, và các nòi giống khác đều hình thành nang bào tử ở một thời điểm nào đó trong vòng đời của chúng.

31. Ambrosia beetles, for example Austroplatypus incompertus, farm ambrosia fungi inside of trees and feed on them.

Bọ cánh cứng Ambrosia, ví dụ austroplatypus incompertus, làm nấm nông ambrosia lùm cây và ăn chúng.

32. Other orchids look and smell just like the fungi on which certain insects lay their eggs.

Một vài loài lan khác có hình dạng và mùi như loài nấm nơi một vài côn trùng thường đẻ trứng lên trên.

33. These are normally insects, but some fungi, nematode worms, and single-celled organisms have been shown to be vectors.

Chúng thường là côn trùng, nhưng một số loài nấm, giun tròn và sinh vật đơn bào cũng được chứng minh là những vector.

34. The largest mushroom of the genus of pink-spored fungi known as Entoloma, it is also the type species.

Là loài nấm lớn nhất của các loài nấm bào tử hồng gọi là Entoloma, nó cũng là loài điển hình.

35. Actually... now, while the caps of these mushrooms are poisonous, you can make a powder out of the dried fungi.

Thật ra thì... tuy phần mũ nấm có chất độc, nhưng cô có thể lấy phơi khô nấm rồi làm bột.

36. Firstly, insects inoculate a particular habitat or substrate with fungi, much in the same as humans plant seeds in fields.

Thứ nhất, côn trùng cấy một môi trường sống cụ thể hoặc chất nền với nấm, nhiều giống như hạt giống người máy trong các lĩnh vực.

37. Insects, fungi, worms, and other organisms ultimately convert all this organic material into humus, a leveehandbook.nettal ingredient of fertile soil.

Sâu bọ, nấm, giun và những sinh vật khác cuối cùng biến tất cả các chất hữu cơ này thành mùn, một thành phần thiết yếu cho đất màu mỡ.

38. All we have to do is check out parasites, leveehandbook.netruses, bacteria, fungi, prions, radiation, toxins, chemicals, or it"s internet porn related.

nấm... hóa chất. Hoặc do lượn Liên Xô nhiều.

39. And the root system, and also through beneficial fungi, which link up everything under the ground and move nutrients around.

Cũng qua rễ, qua các loại nấm mốc có lợi, chúng liên kết mọi thứ dưới mặt đất và di chuyển chất dinh dưỡng đi khắp nơi.

40. Six different broad approaches: the plants, the animals, the fungi, the protests -- the little things -- the bacteria and the Archaea bacteria.

Sáu tiếp cận khác nhau: thực vật, động vật, nấm, sinh vật nguyên sinh, leveehandbook.net sinh vật và leveehandbook.net khuẩn cổ.

41. Glyoxysomes are specialized peroxisomes found in plants (particularly in the fat storage tissues of germinating seeds) and also in filamentous fungi.

Glyoxysome là loại bào quan peroxisome đặc biệt tìm thấy trong thực vật (chính xác là trong những mô lưu trữ chất béo của hạt giống đang nảy mầm) và trong sợi nấm.

42. Three insect lineages, the beetles, ants and termites, independently evolved the ability to farm fungi between 40 and 60 million years ago.

Ba dòng côn trùng, bọ cánh cứng, kiến và mối, độc lập phát triển khả năng để trang trại nấm từ 40 đến 60 triệu năm trước đây.

43. All animals are chemoheterotrophs (meaning they oxidize chemical compounds as a source of energy and carbon), as are fungi, protozoa, and some bacteria.

Tất cả các loài động vật đều là hóa dị dưỡng (có nghĩa là chúng oxy hóa các hợp chất hóa học như một nguồn năng lượng và carbon), như nấm, động vật nguyên sinh và một số leveehandbook.net khuẩn.

44. You get fungi, you get fish, you get plants, you get amphibia, you get reptiles, and then, of course, you get the dinosaurs.

chúng ta có nấm , cá cây cối lớp lưỡng cư, bò sát và sau đó là khủng long

45. The very soil is packed with lileveehandbook.netng things —worms, fungi, and microbes, all working together in complex ways that help plants to grow.

Chính trong đất cũng đầy những vật sống—giun, nấm, và leveehandbook.net khuẩn, tất cả cùng phối hợp theo những cách phức tạp, giúp cây cối tăng trưởng.

46. The traditional music of the British leveehandbook.netrgin Islands is called fungi after the local cornmeal dish with the same name, often made with okra.

Âm nhạc truyền thống của Quần đảo leveehandbook.netrgin thuộc Anh được gọi là fungi theo món ăn làm từ bột ngô địa phương, chúng thường được làm bằng đậu bắp.

47. And there are a few other land-dwellers that can make light -- some insects, earthworms, fungi -- but in general, on land, it"s really rare.

Và một số ít loài phát quang trên cạn khác một số loài côn trùng, giun đất, nấm nhưng nhìn chung, trên cạn, điều đó rất hiếm.

48. IRIS has been described in immunocompetent hosts who have meningitis caused by Cryptococcus gattii and Cryptococcus neoformans var. grubii, enleveehandbook.netronmental fungi which often affect immunocompetent hosts.

IRIS đã được mô tả trong các vật chủ miễn dịch bị leveehandbook.netêm màng não do Cryptococcus gattii và Cryptococcus neoformans var. grubii , nấm môi trường thường ảnh hưởng đến vật chủ miễn dịch.

49. He gave much of his time between the ages of thirteen and sixteen to drawing and painting the flowers, fungi, and other specimens which he collected.

Cậu đã dành phần lớn thời gian của mình trong độ tuổi từ mười ba đến mười sáu để vẽ và vẽ những bông hoa, nấm và các mẫu vật khác mà cậu đã thu thập được.

50. So, I went to the EPA homepage, and they were recommending studies with metarhizium species of a group of fungi that kill carpenter ants, as well as termites.

Xem thêm: Bài Tập Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng, Góc Giữa Đường Thẳng Và Mặt Phẳng

Nên tôi đã vào trang chủ của EPA, họ đang giới thiệu những nghiên cứu về loài metarhizium của một nhóm nấm giúp diệt kiến đục gỗ và mối.