Influences from the West were heard everywhere, because TV and radio that came from the Klassenfeind (enemy of the working class) could be received in many parts of the east, too (an exception being the area around Dresden, with its geographically disadvantageous position in the Elbe valley, giving it the nickname of “Valley of the Clueless” despite some Western radio being available).

Bạn đang xem: Clueless là gì


Những tác động từ phương Tây xuất hiện thêm ở hầu hết nơi bởi các tín hiệu TV cùng radio từ bỏ Klassenfeind (tầng lớp thù địch, tất cả nghĩa "kẻ thù của ách thống trị công nhân") hoàn toàn có thể được thu ở nhiều phần thuộc phía đông, (một ngoài đáng chú ý là Dresden, vì vị trí địa lý không phù hợp của nó vào thung lũng Elbe, khiến cho nó được đặt thương hiệu "Thung lũng ko tín hiệu" -dù việc mừng đón hạn chế radio phía tây vẫn rất có thể thực hiện nay ở đó).
Be sure that you know what you are doing if you choose to lớn invest in other currencies as this can be extremely risky if you are clueless as lớn how this works .
Hãy chắc chắn là bạn biết đa số gì mình làm nếu khách hàng chọn chi tiêu vào những đồng tiền khác vì việc này rất có thể vô thuộc mạo hiểm khi bạn thiếu hầu như khả năng cần thiết , tương tự như cần biết rõ rằng việc này diễn ra như cầm cố nào .
Just as they knew nothing about the military when they helped win the war, so too were they clueless about oto making.
We actually need lớn bring all of our intelligence khổng lồ becoming stupid again -- clueless the immensity of the unknown.
Chúng ta thực sự rất có thể đem sự logic của ta trở đề xuất ngu dở hơi lại -- không manh mối trước sự mênh mông của hầu như ẩn số.
Despite her immense knowledge, she is clueless with regards to basic knowledge, such as the value of gems and monetary transactions.
Mặc dù cho có một sự đọc biết lớn lớn, dẫu vậy cô không biết được những điều gì về những kỹ năng cơ bản, chẳng hạn như giá trị của đá quý cùng tiền tệ.
Tudyk và Labine play a pair of well-meaning hillbillies who are mistaken for killers by a group of clueless college students.
Tudyk cùng Labine đóng góp một cặp nam thanh niên miền núi bị một đội nhóm các sinh viên đh tưởng nhầm là phần đa kẻ giết mổ người.
Although she made friends with most of her classmates, she compared the school khổng lồ "the opening scene in Clueless with all the cliques.
Mặc dù đang kết thân cùng với nhiều bằng hữu cùng lớp, cô đối chiếu ngôi ngôi trường với "cảnh bắt đầu trong Clueless với toàn bộ các bè phái.
He is shown to lớn be the most innocent và least selfish member of the noobs although he can be the most clueless và gullible member as well.
Ông là diễn tả được những thành viên không có tội nhất cùng ích kỷ tốt nhất của noobs tuy nhiên ông hoàn toàn có thể là thành viên né khỏi thua kém và cả tin tốt nhất là tốt.
The benchmark study also identified 5 distinctive groups of people existing in every organization: True believers - Has great adherence towards the sales process & believes its enabling powers Compliants - Follows the sales process but bởi vì not believe it as enabling Mavericks - Recognizes that a well defined sales process exists, but choose lớn follow their own processes Self Reliants - Does not know that a defined sales process exists và needs to lớn work it out themselves Clueless - The remaining group who confesses that they do not know of any sales process & do not believe it as enabling.
Nghiên cứu vãn điểm chuẩn chỉnh cũng xác minh 5 team người quan trọng đặc biệt tồn trên trong hồ hết tổ chức: những tín đồ thực sự - có sự tuân thủ tuyệt vời so với quy trình bán hàng và tin rằng các quyền hạn có thể chấp nhận được của nó năng khiếu nại - quan sát và theo dõi quy trình bán sản phẩm nhưng không tin tưởng nó như được cho phép Mavericks - phân biệt rằng một quy trình bán sản phẩm được xác định cụ thể tồn tại, nhưng lựa chọn theo những quy trình của riêng họ Self Reliants - lần chần rằng một quy trình bán sản phẩm được khẳng định tồn trên và cần được tự thao tác làm việc đó Clueless - Nhóm sót lại thú nhận rằng họ lưỡng lự về ngẫu nhiên quy trình bán sản phẩm nào và hoài nghi nó như là cho phép.

Xem thêm: Chái Nhà Là Gì ? Mọi Thứ Mà Bạn Cần Biết Về Chái Nhà Khám Phá Phong Cách Nhà Gỗ Việt Xưa


Nhật báo Die Welt tường thuật: “Phần lớn các cuộc hôn nhân sinh hoạt Đức thất bại cũng chính vì họ đặt số đông ước ý muốn quá cao”.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M