Another hypothesis is that "Getae" và "Daci" are Iranian names of two Iranian-speaking Scythian groups that had been assimilated into the larger Thracian-speaking population of the later "Dacia".

Bạn đang xem: Assimilate là gì


Giả thuyết khác là "Getae" và "Daci" là hai cái brand name Iran của hai team Scythia, những cư dân nói giờ Iran, đã bị đồng hóa vào nhóm cư dân lớn nói giờ đồng hồ Thracia trong tương lai được điện thoại tư vấn là "Dacia".
The issues included the legal and economic Jewish disabilities (e.g. Jewish quotas & segregation), Jewish assimilation, Jewish emancipation and Jewish Enlightenment.
Các vấn đề bao hàm sự tàn phế của fan Do Thái thích hợp pháp và tài chính (ví dụ như hạn ngạch của bạn Do Thái và sự phân chia), sự đồng hóa của fan Do Thái, sự giải phóng vị thái và vì chưng Thái Giác ngộ.
The next part of the symposium stressed the need for study, not casual reading, if we are going lớn assimilate “solid food.”
Phần tiếp theo sau của bài thuyết trình phối kết hợp nhấn mạnh nhu yếu học hỏi, không gọi một phương pháp hời hợt, nếu họ muốn hấp thu “đồ-ăn đặc”.
White & White (1985) concluded that at a higher spatial frequency the grating of White"s illusion could be described by brightness assimilation.
Hai nhà kỹ thuật White (1985) tóm lại rằng, ở tần số không gian cao hơn, ảo hình ảnh White hoàn toàn có thể được mô tả bằng sự đồng hóa độ sáng.
Today, the Kecik Wong Gedang Wok people are limited due khổng lồ assimilation with the Proto-Malay tribes which came later.
Ngày nay, bạn Kecik Wong Gedang Wok bị giới hạn do sự đồng hóa với các bộ tộc Proto-Malay đã tới sau đó.
Although historians have sometimes struggled lớn define humanism precisely, most have settled on "a middle of the road definition... The movement lớn recover, interpret, and assimilate the language, literature, learning và values of ancient Greece & Rome".
Mặc dù những sử gia thỉnh thoảng bất đồng trong câu hỏi xác định chân thành và ý nghĩa chính xác nhà nghĩa nhân văn, phần lớn chọn "một lối có mang trung dung... Là trào lưu khôi phục, giải thích, và đồng hóa ngôn ngữ, văn học, học tập và các giá trị của Hy Lạp với La Mã cổ đại"..
Concerning the church’s adoption of the pagan concept of the Trinity, the New Catholic Encyclopedia says: “The formulation ‘one God in three Persons’ was not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life và its profession of faith, prior to the end of the 4th century.
Về việc giáo hội tiếp nhận khái niệm Chúa bố Ngôi nước ngoài giáo, cuốn bách khoa từ điển thiên chúa giáo New Catholic Encyclopedia nói: “Trước hậu bán thế kỷ thứ tư, khái niệm ‘một Đức Chúa Trời gồm cha Ngôi’ vẫn không được thiết lập vững vàng, với chưa hoàn toàn hòa nhập vào trong đời sống và tín ngưỡng của tín vật dụng Đấng Christ.
Moreover, the assimilation of dozens of years" worth of new memories from the alternative timelines causes him brain damage và severe nosebleeds.
Hơn nữa, sự tiếp nhận 1 loạt ký ức của đa số năm khi đưa tới dòng thời gian mới làm nên tổn thương đến não của Evans và tạo ra chảy tiết mũi nghiêm trọng.
8 Một lời thông báo quan trọng cho những người đọc tởm Thánh là: Hãy dành riêng đủ thì giờ nhằm tiêu hóa mọi gì chúng ta đọc!
Some tribes resisted assimilation và either fled farther west, where they were able lớn maintain their diverse polytheistic beliefs, or were restricted lớn aldeamentos (reservations), where they eventually converted lớn Catholicism.
Một số cỗ lạc chống cự đồng hóa với hoặc là đào bay xa rộng về phía tây để sở hữu thể duy trì các đức tin đa thần đa dạng và phong phú của họ, hoặc bị tiêu giảm trong aldeamentos (khu hạn chế), tại đó họ sau cuối cũng cải sang đạo thiên chúa La Mã.
Its rulers tried to lớn fully assimilate the potential of their subjects by showing a Greek face lớn the Greek world và an Iranian/Anatolian face to the Eastern world.
Những đơn vị vua này luôn cố gắng để thể hiện sức mạnh của mình so với các thần dân của họ, họ trình bày bộ khía cạnh Hy lạp so với thế giới Hy Lạp và diện mạo Iran-Tiểu Á với nhân loại phương Đông.
The arquebus, a matchlock gun, was introduced by the Portuguese via a Chinese pirate ship in 1543 & the Japanese succeeded in assimilating it within a decade.
Súng hỏa mai, một dạng của súng trường, ban sơ được tín đồ Tây Ban Nha đem về trên một loại thuyền hải tặc của china vào năm 1543, và fan Nhật phiên bản đã chế tạo được nó thành công trong vòng chưa mang đến 1 thập kỉ.
The son of a Japanese stewardess & an Italian pilot, Formichetti was born in nhật bản and grew up in Rome & Tokyo, attempting khổng lồ assimilate in both cultures.
Là nam nhi của một tiếp viên sản phẩm không fan Nhật với 1 phi công fan Ý, Formichetti được có mặt ở Nhật và mập lên sinh hoạt Rome cùng Tokyo, anh nỗ lực để thích hợp nghi đối với tất cả hai nền văn hóa.
In plants that have a symbiotic relationship with rhizobia, some nitrogen is assimilated in the khung of ammonium ions directly from the nodules.
Trong những loài thực trang bị có quan hệ hỗ sinh cùng với rhizobia, một vài nitơ được đồng hóa thẳng thành dạng những ion amoni từ những nốt.
Those who joined the French were then exterminated by the Portuguese, while the other part was assimilated.
Những tín đồ nói tiếng Pháp sau đó bị hủy hoại bởi những người Bồ Đào Nha, trong những khi phần khác đã bị đồng hóa.
Bạn xuất hiện vào toàn bộ những buổi nhóm họp này cùng sửa soạn tinh tế để hấp thụ thức nạp năng lượng được dọn ra không?
Sephardic music adapted lớn each of these locals, assimilating North African high-pitched, extended ululations; Balkan rhythms, for instance in 9/8 time; and the Turkish maqam mode.
Âm nhạc Sephardic ham mê nghi với từng fan dân địa phương, đồng hóa với rất nhiều tiếng lách bí quyết cao của Bắc Phi; tiết điệu Balkan, lấy ví dụ trong 9/8 thời gian; và cách thức maqam của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tokyo statesman Ōkubo Toshimichi suggested in 1875 that if Shō Tai were to lớn be made hereditary governor of Okinawa, it would help quiet anti-Japanese elements in Okinawa and would help the prefecture better assimilate into the nation.
Chính khách hàng Ōkubo Toshimichi chuyển ra đề nghị vào năm 1875 rằng ví như Hầu tước đoạt Shō Tai được gia công tri sự cha truyền nhỏ nối của Okinawa, nó sẽ giúp làm nhẹ đi tinh thần chống Nhật sinh hoạt Okinawa và sẽ giúp đỡ tỉnh đồng hóa giỏi hơn vào quốc gia.
The attempt khổng lồ assimilate the Africans into Roman culture was so effective that funerary steles were often adorned with triads of both the local and the Roman deities.

Xem thêm: Công Thức Tính Độ Dài Đoạn Thẳng Nối Hai Điểm, Công Thức Tính Độ Dài Đoạn Thẳng Chính Xác 100%


Mưu kế nhằm khiến cho người châu Phi hòa nhập với văn hóa La Mã công dụng đến nút trên phần đông bia mộ thông thường có hình thần bộ ba, gồm các thần của dân bạn dạng địa cùng La Mã.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M