At their altars we kneel before God, our Creator, & are given promise of His everlasting blessings.

Bạn đang xem: Altar là gì


Chúng ta quỳ xuống tại bàn thờ trong các ngôi nhà kia trước Thượng Đế, Đấng sáng tạo của chúng ta và được ban cho lời hứa hẹn về những phước lành ngôi trường cửu của Ngài.
9 Je·hoiʹa·da the priest then took a chest+ and bored a hole in its lid & put it next to lớn the altar on the right as one enters the house of Jehovah.
9 Thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa lấy một cái rương,+ khoét một lỗ bên trên nắp và đặt nó cạnh bàn thờ, khi một người lao vào nhà Đức Giê-hô-va thì nó nằm bên cạnh phải.
4 Adapt Your Comments: The apostle Paul observed that the city of Athens had an altar dedicated “To an Unknown God.”
4 linh động trong cách trình bày: Sứ vật dụng Phao-lô quan liền kề thấy bàn thờ “Chúa ko Biết” tại thành A-thên.
Yes, rather than suggesting that God was unknowable, Paul was emphasizing that those who made the Athenian altar, as well as many in his audience, did not yet know Him.
Vâng, cố gắng vì cho rằng Đức Chúa Trời là Đấng chẳng thể biết được, Phao-lô nhấn mạnh là những người dân lập bàn thờ ở A-thên tương tự như nhiều tín đồ đang nghe ông giảng chưa biết Ngài.
19 But Uz·ziʹah, who had a censer in his hand to lớn burn incense, became enraged;+ & during his rage against the priests, leprosy+ broke out on his forehead in the presence of the priests in the house of Jehovah next to the altar of incense.
19 nhưng mà U-xi-a, khi đó đang núm lư hương thơm trên tay nhằm đốt hương, bèn nổi giận. + trong lúc ông bực tức với những thầy tế lễ thì phong cùi+ nổi trên trán ông ngay lập tức trước mặt các thầy tế lễ, kề bên bàn thờ dâng hương trong bên Đức Giê-hô-va.
Recall Jesus’ words: “If, then, you are bringing your gift lớn the altar and you there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar, và go away; first make your peace with your brother, and then, when you have come back, offer up your gift.”—Matthew 5:23, 24; 1 Peter 4:8.
Hãy lưu giữ lại lời của Giê-su: “Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của-lễ nơi bàn-thờ, mà lại nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của-lễ trước bàn-thờ, về bên giảng-hòa với đồng đội trước đã; rồi hãy cho dâng của-lễ” (Ma-thi-ơ 5:23, 24; I Phi-e-rơ 4:8).
Think about how heartrending it must have been for him khổng lồ bind Isaac’s hands và feet và have him lie on the altar that Abraham himself had built.
10 Every morning and every evening, a young sacrificial ram was burned on the altar along with a grain và drink offering.
10 Mỗi buổi sáng sớm và từng buổi tối những thầy tế lễ thiêu một con chiên nhỏ trên bàn thờ cùng rất của-lễ chay và của-lễ tiệm (Xuất Ê-díp-tô ký kết 29:38-41).
+ 4 He also built altars in the house of Jehovah,+ about which Jehovah had said: “In Jerusalem my name will be forever.”
+ 4 Ông cũng xây các bàn thờ trong công ty Đức Giê-hô-va,+ là nhà cơ mà Đức Giê-hô-va vẫn phán rằng: “Danh ta vẫn ngự trên Giê-ru-sa-lem mãi mãi”.
When the person is at the altar & is about to offer up his gift to God, he recalls that his brother has something against him.
Khi người đến trước bàn bái và chuẩn bị sửa dâng của-lễ mình mang đến Đức Chúa Trời, bạn nhớ rằng bằng hữu mình tất cả điều gì nghịch cùng mình.
Manasseh mix up altars lớn Baal, worshipped “all the army of the heavens,” & even built altars khổng lồ false gods in two temple courtyards.
Ma-na-se lập bàn thờ mang đến Ba-anh, hầu câu hỏi “cả cơ-binh trên-trời”, thậm chí còn dựng bàn thờ cho các thần giả trong hai hiên chạy dọc của đền Đức Giê-hô-va.
12 Then he slaughtered the burnt offering, and Aaron’s sons handed him the blood, and he sprinkled it on all sides of the altar.
12 Sau đó, A-rôn giết mổ lễ vật dụng thiêu, cùng các đàn ông đưa mang đến ông huyết của lễ đồ vật rồi ông rảy trên những phía của bàn thờ.
+ 7 You & your sons are responsible for your priestly duties pertaining khổng lồ the altar and what is inside the curtain,+ và you are to render this service.
+ 7 bé và các con trai phải chịu trách nhiệm về công việc tế lễ của bản thân liên quan cho bàn thờ cùng đa số gì phía bên trong bức màn,+ và những con đề nghị hầu việc tại đó.
29 It is unthinkable for us khổng lồ rebel against Jehovah and to turn back today from following Jehovah+ by building an altar for burnt offerings, grain offerings, & sacrifices, other than the altar of Jehovah our God that is before his tabernacle!”
29 chúng tôi không hề nghĩ đến việc phản nghịch Đức Giê-hô-va cùng từ vứt Đức Giê-hô-va+ bằng phương pháp xây một bàn thờ để dâng lễ đồ dùng thiêu, lễ vật dụng ngũ cốc và thứ tế lễ, xung quanh bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở vùng phía đằng trước lều thánh!”.
6 to lớn avoid being enticed by such immoral thinking, we do well to lớn consider what Jehovah, by means of his prophet Malachi, said to lớn the people of Israel: “‘This is the . . . Thing that you people do, this resulting in covering with tears the altar of Jehovah, with weeping & sighing, so that there is no more a turning toward the gift offering or a taking of pleasure in anything from your hand.
6 Để né bị những bốn tưởng vô luân như vậy dụ dỗ, họ nên để mắt tới điều cơ mà Đức Giê-hô-va nói với dân tộc bản địa Y-sơ-ra-ên qua công ty tiên tri Ma-la-chi: “Các ngươi lại còn hỗ trợ sự nầy: các ngươi đem nước mắt, khóc-lóc, than-thở mà lại che-lấp bàn-thờ Đức Giê-hô-va, đề xuất nỗi Ngài không nhìn đến của-lễ nữa, và không vui tươi nhận đem vật dâng vị tay những ngươi.
Mannix wrote: “Very few of the Christians recanted, although an altar with a fire burning on it was generally kept in the arena for their convenience.

Xem thêm: What Is Djia ( Dow Jones Là Gì ? Ưu Nhược Điểm Và Cách Tính Chỉ Số Dow Jones


Mannix vẫn viết: “Rất ít tín-đồ đấng Christ chịu bỏ đạo, mặc dù bàn thờ cùng với lửa cháy thường đặt tại nơi thuận lợi cho họ trong đấu trường.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M